Search
  • teagolob

Does Digitalization Make Slovenian Youth More Reflexive?

Vodja projekta dr. Tea Golob je skupaj s prof. Matejem Makarovičem objavila poglavje v zborniku

Technology and Social Choices in the Era of Social Transformations. Peter Lang 2020.


Poglavje naslavja odnosno refleksivnost, pomen digitalizacije in mlade v Sloveniji. Besedilo je nesporedno vezano na konceptualni razvoj empiričnega dela na projektu.

1 view0 comments

Recent Posts

See All